Polityka prywatności eOsiedle

eOsiedle zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Właściciel i kontroler danych

Polnerd Sp. z o.o. - al. gen. W. Sikorskiego 9A/66-A, 02-758 Warszawa (Polska)

Adres e-mail właściciela: kontakt@eosiedle.pl

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów Danych Osobowych gromadzonych przez eOsiedle, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Pliki cookie, Dane dotyczące użytkowania, imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, położenie geograficzne i numer telefonu.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być dowolnie dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z eOsiedle.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez eOsiedle są obowiązkowe, a brak podania tych danych może uniemożliwić firmie eOsiedle świadczenie usług. W przypadkach, w których eOsiedle wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mają prawo nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez eOsiedle lub przez właścicieli usług stron trzecich używanych przez eOsiedle służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Zasady dotyczące plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem eOsiedle i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych


Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i trybami ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działanie eOsiedle (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak strony trzecie), w szczególności dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje telekomunikacyjne, powołani, jeśli to konieczne, jako przetwarzający dane przez właściciela. Zaktualizowana lista tych stron może być wymagana od Właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: w niektórych ustawodawstwach Właściciel może mieć prawo do przetwarzania danych osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ("rezygnacji"), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest konieczne dla zgodności z prawnym obowiązkiem, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej armatorowi;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów prowadzonej przez właściciela lub osobę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel z przyjemnością pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, aw szczególności czy dostarczanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji użytkownika transfery danych mogą obejmować przeniesienie Danych użytkownika do kraju innego niż własny. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania takich przesłanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju poza Unią Europejską lub do jakiejkolwiek międzynarodowej organizacji zarządzanej przez międzynarodowe prawo publiczne lub ustanowionej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o podjętych środkach bezpieczeństwa przez Właściciela, aby zabezpieczyć swoje Dane.

Jeśli takie przeniesienie ma miejsce, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub zapytać właściciela, korzystając z informacji podanych w dziale kontakt.

Czas retencji

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymagają tego cele, dla których zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane osobowe zbierane do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem są zatrzymywane do czasu pełnego wykonania umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak są potrzebne do realizacji takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy okres czasu, za każdym razem, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto, Właściciel może być zobowiązany do zachowania Danych Osobowych przez dłuższy czas, gdy jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące użytkownika są zbierane, aby umożliwić właścicielowi świadczenie usług, a także w następujących celach: remarketing i kierowanie behawioralne, kontaktowanie się z użytkownikiem, rejestracja i uwierzytelnianie, interakcje oparte na lokalizacji, analityka, wyświetlanie treści z zewnętrznych platform, Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, ochrona przed spamem, zarządzanie wsparciem i prośbami o kontakt oraz obsługa płatności.

Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje o takich celach przetwarzania oraz o konkretnych danych osobowych używanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane do następujących celów i przy użyciu następujących usług:

 • Analityka

  Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane, aby śledzić i analizować użycie eOsiedle, przygotowywać raporty o swoich działaniach i udostępniać je innym usługom Google.
  Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

 • Kontakt z użytkownikiem


  Formularz kontaktowy (eOsiedle)

  Wypełniając formularz kontaktowy za pomocą swoich Danych, Użytkownik upoważnia eOsiedle do wykorzystania tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje, oferty lub inne żądania wskazane w nagłówku formularza.

  Zebrane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i telefon.

  Lista mailingowa lub biuletyn (eOsiedle)

  Rejestrując się na liście mailingowej lub w biuletynie, adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym dotyczące eOsiedle. Twój adres e-mail może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji w eOsiedle lub po dokonaniu zakupu.

  Zebrane dane osobowe: imię i nazwisko i adres e-mail.

  Kontakt telefoniczny (eOsiedle)

  Użytkownicy, którzy podali swój numer telefonu, mogą się kontaktować w celach komercyjnych lub promocyjnych związanych z eOsiedle, a także w celu spełnienia próśb o wsparcie.

  Zebrane dane osobowe: numer telefonu.

 • Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

  Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie zawartości hostowanej na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron eOsiedle i interakcję z nimi.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

  Widżet Mapy Google (Google Inc.)

  Google Maps to usługa wizualizacji map dostarczana przez Google Inc., która umożliwia eOsiedle włączanie tego rodzaju treści na swoich stronach.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

 • Obsługa płatności

  Usługi przetwarzania płatności umożliwiają eOsiedle przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, eOsiedle dzieli się tylko informacjami niezbędnymi do realizacji transakcji z pośrednikami finansowymi obsługującymi transakcję.
  Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie komunikatów czasowych do użytkownika, takich jak wiadomości e-mail zawierające faktury lub powiadomienia dotyczące płatności.

  PayLane (PayLane Sp. z o.o.)

  PayLane jest usługą płatniczą świadczoną przez PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

  Zebrane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

  Miejsce przetwarzania: Polska - Polityka prywatności.

 • Interakcje oparte na lokalizacji


  Geolokalizacja nieciągła (eOsiedle)

  eOsiedle może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji.
  Większość przeglądarek i urządzeń udostępnia narzędzia do domyślnego wyłączania tej funkcji. W przypadku jawnej autoryzacji dane o lokalizacji Użytkownika mogą być śledzone przez eOsiedle.
  Położenie geograficzne Użytkownika jest ustalane w sposób nieciągły, na konkretne żądanie Użytkownika lub gdy Użytkownik nie wskazuje jego bieżącej lokalizacji w odpowiednim polu i pozwala aplikacji automatycznie wykryć pozycję .

  Zebrane dane osobowe: pozycja geograficzna.

 • Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

  Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innych informacji kontaktowych w celu komunikacji z Użytkownikiem.
  Usługi te mogą również gromadzić dane dotyczące daty i czasu, kiedy wiadomość była przeglądana przez użytkownika, a także kiedy użytkownik wchodził z nią w interakcję, na przykład klikając na linki zawarte w wiadomości.

  Usługa dystrybucji e-maili (eOsiedle)

  To usługa zarządzania pocztą e-mail i wysyłania wiadomości świadczona przez eOsiedle.

  Zebrane dane osobowe: adres e-mail.

 • Zarządzanie wsparciem i prośbami o kontakt

  Ten rodzaj usługi pozwala eOsiedle zarządzać wsparciem i prośbami kontaktowymi otrzymanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, np. Formularz kontaktowy.
  Przetwarzane dane osobowe zależą od informacji dostarczonych przez użytkownika w komunikatach i środkach używanych do komunikacji (np. Adres e-mail).

  Freshdesk (Freshworks, Inc.)

  Freshdesk to usługa zarządzania prośbami o wsparcie i kontakt świadczona przez Freshworks, Inc.

  Zebrane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

 • Rejestracja i uwierzytelnienie

  Rejestrując się lub uwierzytelniając, Użytkownicy pozwalają eOsiedle zidentyfikować je i dać im dostęp do dedykowanych usług.
  W zależności od tego, co opisano poniżej, strony trzecie mogą świadczyć usługi rejestracyjne i uwierzytelniające. W takim przypadku eOsiedle będzie mieć dostęp do niektórych danych przechowywanych przez te usługi stron trzecich w celu rejestracji lub identyfikacji.

  Rejestracja bezpośrednia (eOsiedle)

  Użytkownik rejestruje się, wypełniając formularz rejestracyjny i przekazując dane osobowe bezpośrednio do eOsiedle.

  Zebrane dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko.

  Zaloguj przez Google (Google Inc.)

  Przycisk Zaloguj przez Google to usługa rejestracji i uwierzytelniania świadczona przez Google Inc. i jest połączona z siecią Google.

  Zebrane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

  Zaloguj przez Facebook (Facebook, Inc.)

  Przycisk Zaloguj przez Facebook to usługa rejestracji i uwierzytelniania świadczona przez Facebook, Inc. i jest połączona z siecią Facebook.

  Zebrane dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

 • Remarketing i kierowanie behawioralne

  Ten rodzaj usługi pozwala eOsiedle i jego partnerom na informowanie, optymalizowanie i wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze wykorzystanie eOsiedle przez Użytkownika.
  Ta aktywność jest wykonywana przez śledzenie danych użytkowania i za pomocą plików cookie, informacji przekazywanych do partnerów, którzy zarządzają działaniami remarketingowymi i behawioralnymi.
  Oprócz rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie osób trzecich, odwiedzając stronę rezygnacji z  Network Advertising Initiative.

  Remarketing AdWords (Google Inc.)

  Remarketing AdWords to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Google Inc., która łączy działalność firmy eOsiedle z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności - Rezygnacja.

 • Ochrona przed spamem

  Ten rodzaj usługi analizuje ruch w eOsiedle, potencjalnie zawierający dane osobowe użytkowników, w celu filtrowania ich z części ruchu, wiadomości i treści uznanych za SPAM.

  Google reCAPTCHA (Google Inc.)

  Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Google Inc.
  Korzystanie z reCAPTCHA podlega polityce prywatności Google i warunkom korzystania.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

 • Zarządzanie tagami

  Ten typ usługi pomaga właścicielowi zarządzać znacznikami lub skryptami potrzebnymi w eOsiedle w sposób scentralizowany.
  Powoduje to, że dane użytkowników przepływają przez te usługi, potencjalnie powodując zatrzymanie tych danych.

  Menedżer tagów Google (Google LLC)

  Menedżer tagów Google to usługa zarządzania tagami udostępniana przez Google LLC.

  Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Więcej informacji na temat danych osobowych


 • Powiadomienia push

  eOsiedle może wysyłać powiadomienia wypychane do użytkownika.

 • Sprzedaż towarów i usług online

  Zebrane dane osobowe służą do świadczenia Użytkownikowi usług lub sprzedaży towarów, w tym płatności i ewentualnej dostawy.
  Dane osobowe zebrane w celu sfinalizowania płatności mogą obejmować kartę kredytową, rachunek bankowy używany do przelewu lub inne przewidziane sposoby płatności. Rodzaj danych zbieranych przez eOsiedle zależy od zastosowanego systemu płatności.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa dotyczące swoich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:

 • Wycofaj zgodę w dowolnym momencie.  Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Przedmiot do przetwarzania ich danych.  Użytkownicy mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w specjalnej sekcji poniżej.
 • Uzyskaj dostęp do swoich danych.  Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane, uzyskać informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię przetwarzanych danych.
 • Zweryfikuj i poproś o poprawienie.  Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 • Ogranicz przetwarzanie swoich danych.  Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie przetwarza swoich Danych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Czy ich Dane Osobowe zostały usunięte lub w inny sposób usunięte.  Użytkownicy mają prawo, pod pewnymi warunkami, do uzyskania usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Odbierz swoje dane i prześlij je do innego kontrolera.  Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz, jeżeli jest to technicznie wykonalne, do przesłania go do innego kontrolera bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią lub na jej zobowiązaniach przedumownych.
 • Złożyć skargę.  Użytkownicy mają prawo do wniesienia roszczenia do swojego właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w wykonaniu władzy publicznej przyznanej Właścicielowi lub w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, dostarczając terenowi związanemu z ich szczególną sytuacją uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że w przypadku przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego mogą w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania, nie podając żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Prośby te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

eOsiedle używa plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się ze szczegółowymi powiadomieniami dotyczącymi plików cookie, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych


Działania prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub w etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z eOsiedle lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, iż może wymagać od Właściciela ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, eOsiedle może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

W celu obsługi i konserwacji eOsiedle i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z eOsiedle (logi systemowe) wykorzystujące do tego celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tych zasadach

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych może być wymagane od Właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania "Nie śledź"

eOsiedle nie obsługuje żądań "Nie śledź".
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług firm zewnętrznych honoruje żądania "Nie śledź", zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w tej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w eOsiedle i/lub - o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne - wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem dostępnych danych kontaktowych do właściciela. Zaleca się często sprawdzać tę stronę, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.

W przypadku, gdy zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel w razie potrzeby zbierze nową zgodę od Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne


Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami - w tym osobistym numerem identyfikacyjnym - pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem eOsiedle (lub usług stron trzecich zatrudnionych w eOsiedle), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z eOsiedle, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, wielkość pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarka i system operacyjny wykorzystywany przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki zastosowanej w Aplikacji ze specjalnym odniesieniem do sekwencji odwiedzonych stron,oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z eOsiedle, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Przedmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Data Processor (lub Data Supervisor)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Kontroler danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania eOsiedle. Kontroler danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem firmy eOsiedle.

eOsiedle (lub ta aplikacja)

Środki, za pomocą których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługa

Usługa świadczona przez eOsiedle zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli jest dostępna) i na tej stronie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia dokonane w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka

Małe zbiory danych przechowywane na urządzeniu użytkownika.


Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie eOsiedle, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej.

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2020 r.